β

Python Pandas 排序

Waiting For You 251 阅读
  import pandas as pd 
   
  security = ['601318.XSHG','600036.XSHG','000333.XSHE','000651.XSHE','600660.XSHG','600887.XSHG','600004.XSHG','002415.XSHE','600519.XSHG','000002.XSHE','601166.XSHG','601006.XSHG'] 
  stockSocre = [1,3,4,2,1,3,1,2,1,5,6,3] 
  dst_stocks = {} 
   
  i = 0 
  for stock in security: 
    score = stockSocre[i] 
    i = i + 1 
    dst_stocks[stock] = score 
  df = pd.DataFrame(dst_stocks.values(), index=dst_stocks.keys()) 
  df.columns = ['score'] 
  df = df.sort(columns='score', ascending=False) 
  print(df) 
  buyStockList = list(df.index)[:3] 
  print(buyStockList)

选取分数最高的3个股票

Python Pandas 排序

作者:Waiting For You
记录一些关于android,cocos2d-x,objective-c,mfc,directX,c++,数学的东西
原文地址:Python Pandas 排序, 感谢原作者分享。