β

react-native 组件间通信

Hugo Web前端开发 486 阅读

react native 中,组件间通信无非3种情况:

以DEMO为例,有2个组件Input和 ShowText 。

1、组件嵌套,即Input是ShowText的子组件,在组件间通信可以通过state进行。
2、组件为同级关系,即Input和ShowText都属于页面级别内的组件,这是常见的组件间通信,可各自提供接口进行通信,利用props进行
3、除了以上2种的关系外的组件,比如Input在一个Container组件内,页面级别只有2个组件Container和ShowText。这种情况下,可创建一个全局的通信类。在react-native的2014 example 中 都有这样的代码,这里就不再贴代码了。

源码可查看github:https://github.com/baofen14787/react-native-communicate-demo

第一种情况:

/**
 * Sample React Native App
 * https://github.com/facebook/react-native
 */
'use strict';

var React = require('react-native');


var {
 StyleSheet,
 Text,
 View,
 TextInput
} = React;


var styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: '#F5FCFF',
 },
 welcome: {
  fontSize: 20,
  textAlign: 'center',
  margin: 10,
 },
 instructions: {
  textAlign: 'center',
  color: '#333333',
  marginBottom: 5,
 },
});


var Input = React.createClass({

  handleUpdateChange(text) {
    this.props.updateChange(text);
  },


 render() {

  return (
    <TextInput onChangeText={(text) => this.handleUpdateChange(text)} style={{ width : 200, height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1}} />
  );
 }
});
var ShowText = React.createClass({

  getInitialState(){
   return {
    text : '我是文字'
   }
  },

  handleChange(textValue){
   this.setState({
    text: textValue
   });
  },

  render() {

    return (
     <View style={{flex : 1,justifyContent: 'center',alignItems: 'center',backgroundColor: '#F5FCFF'}}>
      <Text>{this.state.text}</Text>
      <Input updateChange={this.handleChange} />
     </View>
    );
  }
});

module.exports = React.createClass({

 render() {
  return (
   <View style={styles.container}>
    <ShowText />
   </View>
  );
 }
});

第二种情况:

/**
 * Sample React Native App
 * https://github.com/facebook/react-native
 */
'use strict';

var React = require('react-native');


var {
 StyleSheet,
 Text,
 View,
 TextInput
} = React;


var styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: '#F5FCFF',
 },
 welcome: {
  fontSize: 20,
  textAlign: 'center',
  margin: 10,
 },
 instructions: {
  textAlign: 'center',
  color: '#333333',
  marginBottom: 5,
 },
});


var Input = React.createClass({

  handleUpdateChange(text) {
    this.props.updateChange(text);
  },


 render() {

  return (
   <View style={{flex : 1,justifyContent: 'center',alignItems: 'center',backgroundColor: '#F5FCFF'}}>
    <TextInput onChangeText={(text) => this.handleUpdateChange(text)} style={{ width : 200, height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1}} />
   </View>
  );
 }
});
var ShowText = React.createClass({


  render() {

    return (
     <View style={{flex : 1,justifyContent: 'center',alignItems: 'center',backgroundColor: '#F5FCFF'}}>
      <Text>{this.props.text}</Text>
     </View>
    );
  }
});

module.exports = React.createClass({

 getInitialState(){
  return {
   text : '我是文字'
  }
 },

 handleChange(textValue){
  this.setState({
   text: textValue
  });
 },

 render() {
  return (
   <View style={styles.container}>
    <Input updateChange={this.handleChange} />
    <ShowText text={this.state.text} />
   </View>
  );
 }
});
作者:Hugo Web前端开发
关注XHTML,CSS,JavaScript,jQuery,Flex等web前端开发技术
原文地址:react-native 组件间通信, 感谢原作者分享。